Complicacions de la cirurgia transoral amb làser de CO2 en el tractament
del càncer faringolaringi
Autors:

Isabel Vilaseca González, Miquel Moragas Lluis, Manuel Bernal, Sprekelsen, José Luis Blanch Alejandro RESUM

Introducció:

En els últims anys el tractament transoral amb làser dels carcinomes de laringe i d´hipofaringe s´ha difós àmpliament en detriment de les cirurgies obertes. Tot i que els primers estudis amb tumors de petit tamany han confirmat que es tracta d´una tècnica segura, l´ampliació de les indicacions a tumors de major volum fa esperar un augment en el nombre de complicacions. El propòsit d´aquest estudi és avaluar de manera prospectiva la freqüència i característiques de les complicacions dels tumors de laringe tractats amb làser de CO2, i establir si la corba d´aprenentatge té una influència sobre l´índex de complicacions.

Pacients i mètode:

Dos cents setanta cinc pacients consecutius intervinguts a un Hospital Universitari de tercer nivell. Les complicacions es varen dividir en majors (aquelles que requerien tractament mèdic intensiu, transfusió sanguínia, cirurgia o ingrés a una unitat de cures intensives) i menors (aquelles que es resolien espontàniament o amb tractament mèdic ambulatori sense conseqüències). La corba d´aprenentatge es va analitzar dividint els pacients en dos grups en funció de la data de la cirurgia, i comparant el nombre de complicacions entre ells.

Resultats:

Un 18.9% dels pacients patiren alguna complicació; un 9.8% de majors i un 9.1% de menors. Les complicacions incloïen la infecció local (0.7%), emfisema (1%), fístula cutània (0.3%), hemorràgia postoperatòria (8%), ignició de la via aèria (0.3%), dispnea (1.8%), i pneumònies aspiratives (6.1%). L´índex de complicacions es correlacionà significativament amb l´extensió tumoral (p<0.0001), la presència de diabetis mellitus (p=0.01) i la falta d´experiència quirúrgica (p<0.0001)

Conclusions:

Les complicacións després del tractament amb làser de CO2 dels carcinomes de laringe i d´hipofaringe són relativament freqüents (18.9%), però les seqüeles (0.3%) i l´índex de mortalitat (0.3%) són baixos. Les complicacions s´associen amb l´extensió tumoral, l´experiència quirúrgica i la diabetis mellitus.